ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 04/08/2020 เวลา 15:22 น. (165)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับบุคลากร อบต.ป่าแลวหลวง
วันที่ 01/09/2020
เวลา 11:23 น. (85)
  กิจกรรมเก็บขยะ Bigcleaning day อบต.ป่าแลวหลวง พร้อมทั้งปลูกต้นไม้บริเวณถนนสองข้างทาง
วันที่ 26/08/2020
เวลา 14:30 น. (65)
  โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 13/08/2020
เวลา 16:23 น. (93)
 
 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 14/07/2020 (118)
 โครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง วันที่ 13/07/2020 (147)
 ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 08/04/2020 (267)
 กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดในพื้นตำบลป่าแลวหลวง วันที่ 02/04/2020 (304)