ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 26/02/2019 เวลา 14:54 น. (476)
  กิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดในพื้นตำบลป่าแลวหลวง
วันที่ 02/04/2020
เวลา 11:04 น. (7)
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
วันที่ 26/03/2020
เวลา 15:58 น. (23)
  กิจกรรม Big cleaning day 11 มีนาคม 2563
วันที่ 11/03/2020
เวลา 14:33 น. (37)
 
 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง วันที่ 10/03/2020 (41)
 โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  วันที่ 05/03/2020 (47)
 โครงการสานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคีปรองดอง ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 04/03/2020 (45)
 โครงการคัดแยกขยะในชุมชนตำบลป่าแลวหลวง วันที่ 20/02/2020 (65)