Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 65531 View view 3.237.97.64 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาหรือข้อตกลง  บันทักเมื่อ 02/10/2019 10:53 น.

 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดกลาง บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนสาย นน.ถ.60-126 (สายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูการเกษตร) บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมลำเหมือง คสล. บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ตามแบบแปลนของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ลักษณะงานตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 07/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ลักษณะงานตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 05/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ลักษณะงานตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 04/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 ลักษณะงานตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 03/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่บ่อขยะ ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 10/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฏร์ หมู่ที่ 9 ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 09/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 02/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมู่ที่ 6 ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 15/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 14/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 13/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เลขที่ 08/2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามข้อบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามข้อบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าแลว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed