Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 52236 View view 3.228.10.17 rss feed
 
 
หัวเรื่อง : ผู้ชนะการเสนอราคา  บันทักเมื่อ 21/09/2020 12:58 น.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. เข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย นน.ถ.60-125 บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,375 ตาราเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติตดั้งถังหมึกพิมพ์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปา บ้านพนาไพร หมู่ที่ 10 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.- ก.ค. 2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.- มี.ค. 2563)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร อบต.ป่าแลวหลวง โดบวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทำน้ำยาเอนกประสงค์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการล้างประปา จำนวน 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการทำน้ำยาเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการฝึกอบรมการทำเตาชีวมวล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเบี้ยนป้องกันตลิ่งลำน้ำมวบ สูง 3 เมตร ยาว 1,470 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง  อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล สำหรับปฏิบตัิกิจกรรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนสิงหาคม 2563

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนสิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำใบประกาศณียบัตร ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งและแก๊สหุงต้มพร้อมถังแก๊ส ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกรองน้ำประปา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย ตามกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาศวันสำคัญของชาติไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 1x3 เมตร ตามโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยคอก จำนวน 40 กระสอบ ตามโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จำนวน 1 กระสอบ ตามโครงการปลูกป่าชุมชนตำบลป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบพ 140 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 009-48-002 และ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7687 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 009-59-006

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. จำนวน 12 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนมิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F14 ขนาด 80 แกรม จำนวน 5 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 6,848 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดสติกเกอร์สะท้อนแสงบรถบรรทุกน้ำ บฉ 972 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 003-50-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนสำหรับสัตว์พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นน.ถ.60-001, นน.ถ.60-108  บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125 บ้านแก่งโสภา ช่วงที่ 1 ตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 2 ป้าย

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการผู้ปฏบัติงานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านงานกู้ชีพและกู้ภัย จำนวน 4 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโลโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบยาง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0031 (ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 คู่สมเด็จพระราชินีพร้อมกรอบ ขนาด 15นิ้วx21นิ้ว จำนวน 1 บาน โดยเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-0001 เพื่อใช้ในงานกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหาร่สวนตำบลป่าแลวหลวง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมท่อประปาชำรุดใต้พื้นผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค..- ธ.ค. 2562)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายริการจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 441-51-002 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมกระบอกไฮดรอลิค รถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1884 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 007-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 6956 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยาม เพื่อรักษาความปลอดภัยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อใบดันดินรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค..- ก.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบแลนแบบสาย ทั้งระบบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายเลขครุุภัณฑ์ 416-5-007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายใน อาคารสำนักงาน อบต.ป่าแลวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างตามโครงการซ่อมแซมถนนสาย นน.ถ.60-126 (สายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูที่การเกษตร) บ้านน่านมั่นคง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้างตามโครงการซ่อมแซมลำเหมือง คสล. บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อต้นเหลืองเชียงราย จำนวน 1,280 ต้น  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบสายแลนเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้ารูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3, โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4, โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5, โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ่อขยะตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น , โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง , โครงการต่อเติมหลังคาระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านดอนไชย หมูที่ 6 และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดบ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ่อขยะตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการจัดซืัอวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. เข้าบ่อขยะตำบลป่าแลวหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการซืัอวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามข้อบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค. 2562)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค. 1884  น่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อช่วยเหลืองานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยเหลืองานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามข้อบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย (สีเหลือง) จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-58-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเห<

 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed