Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 34321 View view 3.226.254.115 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4

 27/05/2019  14:03 น. ( 74)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โคร

 08/05/2019  13:01 น. ( 88)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โคร

 02/05/2019  15:08 น. ( 80)

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

 29/04/2019  15:46 น. ( 74)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 แ

 22/04/2019  16:16 น. ( 80)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8,

 22/04/2019  10:52 น. ( 79)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 19/04/2019  15:56 น. ( 42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 แล

 17/04/2019  16:47 น. ( 41)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ห

 17/04/2019  10:19 น. ( 40)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูน

 02/04/2019  14:01 น. ( 39)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ , โค

 27/03/2019  16:18 น. ( 52)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้าง

 27/03/2019  16:16 น. ( 54)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติ

 27/03/2019  16:19 น. ( 49)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 , โครง

 26/03/2019  16:20 น. ( 57)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,

 22/03/2019  11:41 น. ( 53)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล.บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้าง

 22/03/2019  10:48 น. ( 45)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

 20/03/2019  12:10 น. ( 50)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูน

 13/03/2019  14:54 น. ( 38)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติ

 15/03/2019  11:36 น. ( 48)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

 07/03/2019  12:08 น. ( 55)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้า

 04/03/2019  10:57 น. ( 49)

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั

 27/02/2019  16:20 น. ( 47)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้า

 01/02/2019  15:27 น. ( 57)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้า

 01/02/2019  15:26 น. ( 58)

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั

 28/01/2019  16:42 น. ( 62)

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว

 28/01/2019  16:43 น. ( 60)
ประชาชนทั่วไป
ขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายม

 20/12/2018  16:26 น. ( 75)
ประชาชนทั่วไป
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ , โครงการปรับปรุงถนน

 18/07/2018  11:53 น. ( 110)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านป่าอ้อย หมู่

 11/07/2018  15:16 น. ( 95)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ผลสอบพนักงานจ้าง (จ้างเหมาบริการ)ปฏิบัติงานพัสดุ

 28/06/2018  14:44 น. ( 98)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

 26/06/2018  16:04 น. ( 148)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

 15/05/2018  16:40 น. ( 127)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

 08/05/2018  11:01 น. ( 100)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามลำน้ำมวบบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลน อบต.ป่าแลวหลวง โด

 19/04/2018  11:32 น. ( 110)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

 08/05/2018  10:58 น. ( 148)
ประชาชนทั่วไป
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานข้ามลำน้ำมวบบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนองค์การบริหาร

 17/03/2018  13:02 น. ( 121)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 12/03/2018  15:36 น. ( 117)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

 14/02/2018  16:05 น. ( 133)
ประชาชนทั่วไป
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอภัยคีรี หมู่ 2 ตำบลป่าแลวห

 09/01/2018  11:48 น. ( 145)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจ

 21/12/2017  15:43 น. ( 169)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง

 28/11/2017  14:24 น. ( 144)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หม

 14/11/2017  16:54 น. ( 166)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า

 06/10/2017  10:44 น. ( 174)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนการเสนอราคา

 04/09/2017  15:16 น. ( 166)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่

 31/08/2017  12:01 น. ( 187)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่

 31/08/2017  12:00 น. ( 166)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน่า

 31/08/2017  11:58 น. ( 159)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลวง

 31/08/2017  11:56 น. ( 166)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 10/08/2017  15:21 น. ( 158)
ประชาชนทั่วไป
ประมูลจ้างโครงการฉาบผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนภายในเขต อบต.ป่าแลวหลวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 07/08/2017  16:12 น. ( 165)
ประชาชนทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 14/07/2017  15:26 น. ( 155)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (ก่อสร้างบ่อน้ำดิบเพ

 04/07/2017  15:19 น. ( 153)
ประชาชนทั่วไป
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

 27/06/2017  15:34 น. ( 162)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 12/06/2017  14:16 น. ( 229)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

 12/06/2017  14:13 น. ( 200)
ประชาชนทั่วไป
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกส

 22/05/2017  11:33 น. ( 183)
ทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 02/05/2017  11:49 น. ( 189)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา

 10/11/2016  13:49 น. ( 287)
ประชาชนทั่วไป
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย(เพิ่มเติม)

 31/10/2016  16:29 น. ( 273)
ประชาชนทั่วไป
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบล

 31/10/2016  16:20 น. ( 231)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18/10/2016  13:29 น. ( 239)
ประชาชนทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 19/09/2016  10:08 น. ( 253)
ประชาชนทั่วไป
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 19/09/2016  09:22 น. ( 277)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed