Facebookหน้าแรก|บุคลากร|ข่าวประชาสัมพันธ์|เอกสารดาวน์โหลด|บทความและผลงานวิชาการ|ภาพกิจกรรม|วิดีโอกิจกรรม|สนทนา/ร้องทุกข์|แผนที่view 45754 View view 35.168.112.145 rss feed
 
 
  หน้าแรก > ข่าวประกาศและเอกสารดาวน์โหลด

- ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวห

 30/06/2020  09:29 น. ( 10)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู

 25/06/2020  10:58 น. ( 11)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง

 25/06/2020  10:22 น. ( 12)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง

 24/06/2020  14:30 น. ( 11)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก

 24/06/2020  14:21 น. ( 11)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก

 24/06/2020  14:18 น. ( 9)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง เรียงหินในกล่องเกเ

 25/06/2020  10:59 น. ( 6)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพ

 23/06/2020  09:27 น. ( 5)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 17/06/2020  14:05 น. ( 12)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 17/06/2020  14:02 น. ( 12)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุ

 11/06/2020  15:56 น. ( 15)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านสบยาง หมู่ที่ 5โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09/06/2020  14:22 น. ( 21)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09/06/2020  14:21 น. ( 17)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบพ 140 น่าน หมายเลขครุภัณฑ์

 09/06/2020  14:20 น. ( 18)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงอักษรย่อพระนามาภิไธย สท. จำนวน 12 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 08/06/2020  14:37 น. ( 14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 08/06/2020  14:36 น. ( 16)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 02/06/2020  13:56 น. ( 14)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร F14 ขนาด 80 แกรม จำนวน 5 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 20/05/2020  15:01 น. ( 24)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เป็นนม ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซี.ซี.

 13/05/2020  09:02 น. ( 43)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 08/05/2020  16:30 น. ( 37)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 01/05/2020  14:02 น. ( 50)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 01/05/2020  14:01 น. ( 45)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการติดสติกเกอร์สะท้อนแสงรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บฉ 972 น่าน หมา

 01/05/2020  14:00 น. ( 48)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27/04/2020  14:56 น. ( 37)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าอ้อย หมู่

 21/04/2020  09:13 น. ( 34)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนสำหรับสัตว์พร้อมชุดอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโ

 17/04/2020  08:56 น. ( 33)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่

 08/04/2020  16:46 น. ( 43)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) นน

 08/04/2020  16:42 น. ( 39)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2

 07/04/2020  15:39 น. ( 50)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระสอบบรรจุทราย จำนวน 3,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 03/04/2020  15:08 น. ( 46)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุง จำนวน 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 03/04/2020  15:08 น. ( 37)

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563

 03/04/2020  15:07 น. ( 40)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแลวหลวง

 02/04/2020  11:04 น. ( 35)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแลวหลวง

 01/04/2020  17:44 น. ( 34)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 30/03/2020  14:58 น. ( 34)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27/03/2020  16:04 น. ( 40)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนเมษายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27/03/2020  16:03 น. ( 34)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ 4

 27/03/2020  13:41 น. ( 40)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8

 27/03/2020  13:39 น. ( 36)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก

 27/03/2020  13:28 น. ( 36)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดก

 27/03/2020  11:51 น. ( 31)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกล

 24/03/2020  16:27 น. ( 38)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้านป่

 19/03/2020  16:04 น. ( 44)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-125

 19/03/2020  15:59 น. ( 39)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 บ้านหลวงเจริ

 19/03/2020  16:19 น. ( 47)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17/03/2020  09:46 น. ( 46)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17/03/2020  09:45 น. ( 47)

ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พา

 16/03/2020  15:03 น. ( 39)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท

 16/03/2020  14:21 น. ( 35)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอีดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง

 16/03/2020  10:48 น. ( 35)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าแลว หมู่ที่ 1 บ้านอภัยคีรี หมู่ที่ 2 บ้านหลวง

 16/03/2020  10:43 น. ( 31)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 16/03/2020  09:33 น. ( 35)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์คอนกรีต) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.60-

 11/03/2020  17:32 น. ( 36)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) หมู่ที่ 4 บ้

 11/03/2020  17:06 น. ( 37)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27/02/2020  09:13 น. ( 57)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27/02/2020  09:12 น. ( 51)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นฯ

 26/02/2020  09:57 น. ( 51)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณ

 24/02/2020  14:06 น. ( 53)

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-57-0031 (ลงโปรแ

 18/02/2020  14:39 น. ( 43)

ขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นฯ ปี งปม. 2562 ครั้งที่ 2

 14/02/2020  09:41 น. ( 62)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 คู่สมเด็จพระราชินีพร้อมกรอบ จำนวน 1 บาน

 05/02/2020  14:02 น. ( 49)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-61-000

 04/02/2020  11:21 น. ( 45)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมท่อประปาชำรุดใต้พื้นผิวถนนแอสฟัลท์ติก

 04/02/2020  11:18 น. ( 47)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(น้ำดื่ม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 04/02/2020  11:14 น. ( 43)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563

 04/02/2020  11:11 น. ( 45)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 31/01/2020  13:49 น. ( 45)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกล

 29/01/2020  15:38 น. ( 37)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างพนังกันตลิ่งพัง บ้านป่าแลว หมู่ท

 29/01/2020  14:25 น. ( 40)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟ

 28/01/2020  10:01 น. ( 52)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ (พาราแอสฟัลท์ค

 28/01/2020  09:52 น. ( 42)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 24/01/2020  16:06 น. ( 43)

ขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นฯ ปี งปม. 2562

 23/01/2020  14:18 น. ( 52)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4

 27/05/2019  14:03 น. ( 190)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โคร

 08/05/2019  13:01 น. ( 198)

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โคร

 02/05/2019  15:08 น. ( 187)

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

 29/04/2019  15:46 น. ( 159)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 แ

 22/04/2019  16:16 น. ( 196)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8,

 22/04/2019  10:52 น. ( 187)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 19/04/2019  15:56 น. ( 94)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 แล

 17/04/2019  16:47 น. ( 102)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ห

 17/04/2019  10:19 น. ( 93)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูน

 02/04/2019  14:01 น. ( 91)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ , โค

 27/03/2019  16:18 น. ( 100)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๙ และโครงการก่อสร้าง

 27/03/2019  16:16 น. ( 108)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติ

 27/03/2019  16:19 น. ( 95)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภา หมู่ที่ 8 , โครง

 26/03/2019  16:20 น. ( 106)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยฉาบผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,

 22/03/2019  11:41 น. ( 103)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนน คสล.บ้านหลวงเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 9 และโครงการก่อสร้าง

 22/03/2019  10:48 น. ( 95)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

 20/03/2019  12:10 น. ( 99)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติมศูน

 13/03/2019  14:54 น. ( 90)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านแก่งโสภ หมู่ที่ 8 , โครงการต่อเติ

 15/03/2019  11:36 น. ( 104)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัต

 07/03/2019  12:08 น. ( 105)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้า

 04/03/2019  10:57 น. ( 105)

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั

 27/02/2019  16:20 น. ( 104)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้า

 01/02/2019  15:27 น. ( 98)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้า

 01/02/2019  15:26 น. ( 112)

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 7 บ้านน่านมั

 28/01/2019  16:42 น. ( 108)

ร่างประกาศจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 1 บ้านป่าแลว

 28/01/2019  16:43 น. ( 97)
ประชาชนทั่วไป
ขายพัสดุที่มีสภาพชำรุดซ่อมไม่ได้ หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายม

 20/12/2018  16:26 น. ( 131)
ประชาชนทั่วไป
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านป่าอ้อย หมู่ที่ ๔ , โครงการปรับปรุงถนน

 18/07/2018  11:53 น. ( 152)
ประชาชนทั่วไป
ร่างประกาศจ้างและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ในหมู่บ้าน บ้านป่าอ้อย หมู่

 11/07/2018  15:16 น. ( 132)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ผลสอบพนักงานจ้าง (จ้างเหมาบริการ)ปฏิบัติงานพัสดุ

 28/06/2018  14:44 น. ( 136)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล

 26/06/2018  16:04 น. ( 231)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง

 15/05/2018  16:40 น. ( 167)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

 08/05/2018  11:01 น. ( 140)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงสะพานข้ามลำน้ำมวบบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลน อบต.ป่าแลวหลวง โด

 19/04/2018  11:32 น. ( 157)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

 08/05/2018  10:58 น. ( 210)
ประชาชนทั่วไป
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสะพานข้ามลำน้ำมวบบ้านสบยาง หมู่ที่ 5 ตามแบบแปลนองค์การบริหาร

 17/03/2018  13:02 น. ( 177)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 12/03/2018  15:36 น. ( 173)
ประชาชนทั่วไป
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561

 14/02/2018  16:05 น. ( 175)
ประชาชนทั่วไป
ราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอภัยคีรี หมู่ 2 ตำบลป่าแลวห

 09/01/2018  11:48 น. ( 202)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจ

 21/12/2017  15:43 น. ( 238)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง

 28/11/2017  14:24 น. ( 203)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง หม

 14/11/2017  16:54 น. ( 212)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า

 06/10/2017  10:44 น. ( 224)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนการเสนอราคา

 04/09/2017  15:16 น. ( 232)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่

 31/08/2017  12:01 น. ( 245)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง คณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่

 31/08/2017  12:00 น. ( 214)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน่า

 31/08/2017  11:58 น. ( 213)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหลวง

 31/08/2017  11:56 น. ( 224)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 10/08/2017  15:21 น. ( 194)
ประชาชนทั่วไป
ประมูลจ้างโครงการฉาบผิวลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตถนนภายในเขต อบต.ป่าแลวหลวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 07/08/2017  16:12 น. ( 224)
ประชาชนทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

 14/07/2017  15:26 น. ( 205)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
การประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา สถานที่ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา (ก่อสร้างบ่อน้ำดิบเพ

 04/07/2017  15:19 น. ( 198)
ประชาชนทั่วไป
ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

 27/06/2017  15:34 น. ( 213)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 12/06/2017  14:16 น. ( 289)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

 12/06/2017  14:13 น. ( 242)
ประชาชนทั่วไป
ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกส

 22/05/2017  11:33 น. ( 225)
ทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

 02/05/2017  11:49 น. ( 239)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา

 10/11/2016  13:49 น. ( 339)
ประชาชนทั่วไป
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย(เพิ่มเติม)

 31/10/2016  16:29 น. ( 308)
ประชาชนทั่วไป
รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตตำบล

 31/10/2016  16:20 น. ( 276)
ประชาชนทั่วไป
ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 18/10/2016  13:29 น. ( 283)
ประชาชนทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

 19/09/2016  10:08 น. ( 298)
ประชาชนทั่วไป
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

 19/09/2016  09:22 น. ( 323)
 
 
 
เชื่อมโยงภายใน
- ทำเนียบบุคลากร
- ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงาน
- อัลบั้มรูปกิจกรรม
- อัลบั้มวิดีโอ
- เอกสารดาวน์โหลด

- เผยแพร่ผลงานวิชาการและบทความที่น่าสนใจ
- ผลงานดีกิจกรรมเด่น
- แผนที่การเดินทาง
- ผู้ดูแลระบบ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 55210  เบอร์โทรติดต่อ  054-718305 fax 054-718302
ติดต่อผู้ดูแล 6551102@dla.go.th
Facebook    rss feed